About Rewards

    You are currently here!
  • Home
  • About Rewards

NIWAT SRISAWASDI

If EDUCATION is the backbone of nation, EDUCATIONAL RESEARCH is the source of strength.

ถ้า ศาสตร์ทางการศึกษา เป็นเสมือนสันหลังของประเทศชาติแล้วนั้น การวิจัยทางการศึกษา ก็เปรียบได้ดังเป็นขุมทรัพย์แห่งความเข้มแข็งของสังคม

นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัย

3

ผลงานวิจัย

3

อาจารย์ผู้สอน

1

การนำเสนอวิจัย

3

ศิษย์เก่า

1

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น

1

ทีม

1

AS A RESEARCHER

รางวัลการเป็นนักวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลนักวิจัยทางการศึกษายอดเยี่ยม (High-caliber Educational Researcher: HER)

ประจำปี 2563

ค่า h-index, ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus, โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน, การยอมรับทางวิชาชีพ

สาย: อาจารย์ผู้สอน

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง:

หน่วยงานพิจารณาให้รางวัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญเงิน

ประจำปี 2562

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus

หน่วยงานพิจารณาให้รางวัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปี 2555

ผลงานการดำเนินงานโครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus

สาขา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง:

 

หน่วยงานพิจารณาให้รางวัล

Video This Play